word lid

Wie zijn wij?

VRG draagt studentenparticipatie hoog in het vaandel. Onze rechtenstudenten zijn dan ook op alle niveaus van de universiteit goed vertegenwoordigd. We mogen mee beleid maken op het niveau van de universiteit, op niveau van de faculteit en op niveau van de opleidingen. Door de regelmatige contacten met professoren en assistenten vormt VRG-onderwijs de spreekbuis voor allerhande problemen die tijdens het academiejaar kunnen rijzen. Ook organiseert ons onderwijsteam doorheen het jaar verschillende open onderwijsvergaderingen. Het onderwijsteam nodigt dan alle studenten uit om mee te komen vergaderen om besognes en muizenissen op tafel te leggen. Ons onderwijsteam is bereikbaar via onderwijs@vrg.be of via de facebookpagina van FORS.

Ga naar de facebookpagina van FORS

Vertegenwoordiging op alle niveaus

  • Universitair niveau

    Op het niveau van de universiteit worden de studenten vertegenwoordigd door mandatarissen van de Studentenraad KU Leuven (Stura). Stura vertegenwoordigt alle studenten van de KU Leuven wat onderwijszaken en universiteitsaangelegenheden betreft. Dit in tegenstelling tot LOKO (Leuvense Overkoepelende KringOrganisatie), die de studentenkringen naar de stad toe vertegenwoordigt. Om de mening van de studenten te kunnen achterhalen houdt Stura tweewekelijks een Algemene Vergadering (AV) op vrijdagavond. In deze AV zetelen de studentenvertegenwoordigers van de verschillende faculteiten. VRG-onderwijs en Crimen-onderwijs zetelen hierin onder de gemeenschappelijke naam “FORS”, het Facultair Overlegorgaan van de RechtsgeleerdheidStudenten. FORS vertegenwoordigt de rechtenstudenten en de criminologiestudenten van al onze campussen (Leuven, Kortrijk en Brussel). De facultair is voorzitter van FORS.

  • Facultair niveau

    Op het niveau van de faculteit worden de studenten vertegenwoordigd door studentenvertegenwoordigers. Eén student zetelt samen met de decaan, vicedecanen, een vertegenwoordiger van de assistenten en het personeel mee in het faculteitsbestuur: de facultair. Daarnaast zetelen er enkele studenten uit de opleiding rechten en één student uit de opleiding criminologie in de faculteitsraad, het parlement van de faculteit. In de faculteitsraad worden de beslissingen van het bestuur uitgelegd en bediscussieerd.  Dit is de perfecte locatie om samen met de faculteit het onderwijs aan de Valk te verbeteren.

  • Opleidingsniveau

    Op het niveau van de opleiding, in dit geval opleiding rechten (binnen de faculteit Rechtsgeleerdheid zijn er twee hoofdopleidingen: rechten en criminologie), worden de studenten vertegenwoordigd door studentenvertegenwoordigers en door de jaarvertegenwoordigers. De studentenvertegenwoordigers zijn de leden van VRG-onderwijs. Daarnaast worden er elk jaar bij het begin van het jaar jaarvertegenwoordigers verkozen door het jaar in kwestie. Samen waken zij over de kwaliteit van de opleiding in de Permante Onderwijscommissie (POC). Hier worden programmawijzigingen en dergelijke doorgevoerd en kan men gemakkelijk problemen aankaarten binnen de opleiding. Aan kop van VRG-onderwijs staat de onderwijsverantwoordelijke. Het is mogelijk dat de onderwijsverantwoordelijke van VRG tegelijk ook de facultair is.

Onze Partners

Website by Weichie