Cursusdienst update: de optie verzending is niet meer mogelijk. Je bestelde cursussen kan je afhalen t.e.m. 10 december. De webshop sluit op 5 december. In de week van 6 december is er nog een stockverkoop. // Bookshop update: the shipping option is no longer available. You can pick up your ordered books until the 10th of December. The webshop closes on the 5th of December. In the week of the 6th of December there will be a stock sale.
word lid
1885

Het Vlaams Rechtsgenootschap werd opgericht in 1885, met professor Joseph Van Biervliet als drijvende kracht. De oudste kring van Leuven verschilde in zijn prille jaren nogal van de faculteitskring vandaag. Het VRG hield zich voornamelijk bezig met besprekingen van juridische literatuur en pleitoefeningen. Bovendien maakten professoren en assistenten deel uit van de vereniging. Onze vereniging organiseerde als het ware de voorloper van de huidige werkcolleges. Het doel was om studenten vertrouwd te maken met de eigen Vlaamse rechtstaal. Het VRG was dan ook nauw betrokken bij de Vlaamse emancipatiestrijd om het Nederlands een sterkere positie te geven aan de Vlaamse universiteiten, waar het Frans de enige officiële taal was. Als onderdeel van de Vlaamse Beweging was de vervlaamsing van het rechtsleven en de universitaire wereld een belangrijk deel van het kringprofiel. In de jaren 1930 kwam dit in een stroomversnelling toen de Gentse universiteit vernederlandst werd. Onder impuls van het VRG volgde Leuven relatief spoedig met, naast Franstalige, voortaan ook Nederlandstalige colleges aan de rechtenfaculteit. De vervlaamsing van de universiteit en de invoering van onderwijs in de eigen volkstaal zorgden voor een democratiseringsgolf, waardoor ook mensen uit meer bescheiden milieus konden doorstoten naar de universiteit.

VRG in 1885
1960

In de jaren ’60 nam het VRG eensgezind positie in in de kwestie van de splitsing van de Leuvense universiteit en de hervorming van de rechtenstudies. Het VRG organiseerde geregeld betogingen en steunde professor Zeger Van Hee (zie foto) voluit toen hij voor het eerst faculteitsraden in het Nederlands organiseerde, tegen het reglement in. Professor Van Hee was vanaf 1963 de eerste Nederlandstalige decaan van de faculteit en zou ook de eerste decaan van de faculteit zijn na de splitsing.

In de jaren ’60 werd de werking van het VRG dan ook verder professioneel uitgebouwd met de taalstrijd als achtergrond. In 1963 werd de eerste editie van de Revue der Rechten georganiseerd. In 1964 werd de cursusdienst opgericht, die de boekenprijs voor de Vlaamse rechtenstudent democratiseerde. De cursusdienst werd georganiseerd omdat het praesidium onder Marc Huybrechts ernaar streefde om van een gezelligheidsvereniging verder uit te groeien naar een “kring die het algemeen fakultair welzijn wil behartigen”. Ook in 1964 werd het eerste balanske gedrukt, een tweewekelijks infokrantje. Dit is de voorloper van de latere (Mini)Balans. Eveneens in 1964 werd het Huis der Rechten opgericht, onafhankelijk van het VRG. Het café fungeerde als een ontmoetingscentrum voor iedereen die met de rechtenfaculteit te maken had.

VRG in 1960
1968

In 1967 bezette het VRG met 300 studenten de Bibliotheek Rechtsgeleerdheid omdat ze de aandacht wilden vestigen op de gebrekkige installaties van de faculteit. De toenmalige situatie kon volgens hen geen verantwoorde wetenschappelijke vorming waarborgen.

1968 werd het jaar van Leuven Vlaams en het jaar waarin de studenten na jarenlange strijd eindelijk hun plaats in de beslissingsorganen van faculteit en universiteit verkregen. Luc Van den Brande, die in de jaren ’90 minister-president van Vlaanderen zou worden, zat in het VRG en was praeses in deze roerige periode.

VRG in 1968
1970

Toen Leuven Vlaams begin jaren ’70 voltrokken was, ontplooide het VRG voluit een reeks andere activiteiten voor de studenten.

In 1977 nam het VRG voor de eerste keer deel aan de 24 urenloop.

In 1978 vond de eerste editie van de Valkfeesten plaats, het slotfeest van de jaarlijkse kiesweek. Enkele grote namen die al hebben opgetreden op de Valkfeesten zijn Wim Soutaer, Clouseau, 2 Fabiola, Get Ready, De Kreuners en Bart Kaëll.

De foto hiernaast dateert van 1979. De redactie van de Balans is vlijtig aan de volgende editie aan het werken. Links een jonge professor Storme, rechts achter de typmachine een jonge professor Haelterman.

VRG in 1970
1984

In 1984 rommelde het binnen de Algemene Studentenraad (ASR), de toenmalige overkoepelende organisatie van alle kringen. De ASR werd verweten een te eenzijdige politieke mening door te drukken, tegen de wil van de kringen in. Het VRG, onder praeses Geert Glas, en Ekonomika besloten daarop om zich af te scheuren van de ASR. De afscheuring van VRG werd in een stemming goedgekeurd door 83,59% van de rechtenstudenten. Vele kringen volgden in hun kielzog en richtten parallel aan de ASR een nieuwe overkoepelende organisatie op (KrUL). Zo bestonden er enkele jaren twee overkoepelende organisaties naast elkaar. De KrUL richtte ook een nieuw onafhankelijk studentenblad op (Faze), aangezien VETO als blad van de ASR eveneens een sterk eenzijdige politieke kleur had.

Eveneens in 1984 werd de eerste vrouwelijke praeses verkozen: Ann Elias. Velen zouden daarna in haar voetsporen treden.

VRG in 1984
1986

In 1986 was Steven Vanackere als VRG-praeses een voortrekker bij de oprichting van LOKO. Op die manier werd getracht alle Leuvense verenigingen terug onder één overkoepelende vereniging te brengen, nadat VRG en Ekonomika in ’84 de ASR hadden getorpedeerd. In 2015 vertelde hij nog in Veto: “Ik denk dat ik de naam LOKO heb uitgevonden”. Ook de redactionele lijn van het oude studentenblad werd enigszins aangepast, maar de naam VETO bleef na onderhandelingen behouden. Het pas opgerichte blad ‘Faze’ werd in datzelfde jaar opgeheven.

In 1989 werd het VRG officieel een vzw en verhuisde de vereniging naar het huidige pand in de Tiensestraat. Tot hiervoor was het VRG een feitelijke vereniging. Eveneens in dat jaar waren er niet minder dan drie opkomende ploegen tijdens de praesidiumverkiezingen. De laatste keer dat twee serieuze ploegen tegen elkaar opkwamen, is ondertussen van de kiesweek van 2013 geleden.

VRG in 1986
1991

In 1991 werd het VRG derde op de 24 urenloop. Een resultaat dat daarna nooit meer geëvenaard werd. De prijs voor de mooiste stand haalde VRG daarentegen meermaals binnen in zijn geschiedenis.

VRG in 1991
Heden

In 2013 werd de Studentenraad KU Leuven (Stura) opgericht als gevolg van de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten. In de Stura worden studenten niet langer per richting, kring, of campus vertegenwoordigd, maar zetelen studentenvertegenwoordigers per faculteit. De vier geledingen van onze faculteit verenigden zich daarom in FORS, het Facultair Overlegorgaan van de RechtsgeleerdheidStudenten. Deze vier geledingen zijn VRG-onderwijs, Crimen-onderwijs, campus KULAK en campus Brussel. Hoewel de Leuvense rechtenstudenten via VRG-onderwijs een ruime meerderheid hebben binnen FORS, worden beslissingen altijd in goede onderlinge verstandhouding genomen.

In 2014 verhuisde de VRG-jobbeurs vanuit de Nieuwe Valk naar de Jubileumzaal in de Universiteitshallen.

In 2018 organiseerde het VRG een openluchtcantus voor meer dan 600 studenten op de binnenkoer van het historische Pauscollege. Op enkele uren tijd werden er maar liefst 46 vaten gerstenat opgedronken, terwijl de gezangen doorheen heel Leuven weerklonken.

VRG in Heden

Website by Weichie